• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
A-RYUNG MACHINERY COOLANT PUMP ACP-180HF 18

A-RYUNG MACHINERY COOLANT PUMP ACP-180HF 18

Mã sản phẩm: ACP-180HF 18
Tên thiết bị: Coolant pump
Xuất xứ: Korea
Tình trạng:
Liên hệ:
Giá: Liên Hệ

Công ty Đại Phú Cát (DPC Việt Nam) là nhà phân phối của hãng – A-RYUNG MACHINERY của Hàn Quốc với mức giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam cho những dòng sản phẩm : Coolant Pump

ACP-HF

Sau đây là list sản phẩm :

ACP-60F ACRK 2-90/9
ACP-100F ACRK 2-110/11
ACP-180F ACRK 2-130/13
ACP-250F ACRK 2-150/15
ACP-400F ACRK 2-180/18
ACP-180HF 18 ACRK 2-220/22
ACP-180HF 25 ACRK 2-260/26
ACP-250HF 18 ACRK 4-20/2
ACP-250HF 25 ACRK 4-30/3
ACP-400HF 18 ACRK 4-40/4
ACP-400HF 28 ACRK 4-50/5
ACP-600HF 18 ACRK 4-60/6
ACP-600HF 28 ACRK 4-70/7
ACP-750HF 19 ACRK 4-80/8
ACP-750HF 25 ACRK 4-100/10
ACP-900HF 19 ACRK 4-120/12
ACP-900HF 25 ACRK 4-140/14
ACP-1100HF 19 ACRK 4-160/16
ACP-1100HF 25 ACRK 4-190/19
ACP-100FS 120 ACRK 4-220/22
ACP-400FS 250 ACRK 8-20/1
ACP-180HFS 160 ACRK 8-20/2
ACP-250HFS 160 ACRK 8-30/3
ACP-420HFS 110 ACRK 8-40/4
ACP-420HFS 200 ACRK 8-50/5
ACP-400MF ACRK 8-60/6
ACP-400MFS ACRK 8-80/8
ACP-1100MF ACRK 8-100/10
ACP-1100MFS ACRK 8-120/12
ACP-1800MF ACRK 8-140/14
ACP-1800MFS ACRK 8-160/16
ACP-2500MF ACRK 8-180/18
ACP-4000MF ACRK 8-200/20
ACP-1800BMF ACRK 16-20/1
ACP-2500BMF ACRK 16-20/2
ACP-4000BMF ACRK 16-30/3
ACP-5500BMF ACRK 4-190/19
ACP-5500CMF ACRK 16-40/4
ACP-7500CMF ACRK 16-50/5
ACP-1100HMFS 30 ACRK 16-60/6
ACP-1100HMFS 45 ACRK 16-70/7
ACP-1800HMFS 60 ACRK 16-80/8
ACP-1800HMFS 70 ACHK 2-30/1
ACP-2500HMFS 85 ACHK 2-30/2
ACP-2500HMFS 100 ACHK 2-30/3
ACP-4000HMFS 115 ACHK 2-40/4
ACP-4000HMFS 130 ACHK 2-50/5
ACP-4000HMFS 145 ACHK 2-60/6
ACP-4000HMFD 180V ACHK 2-90/6
ACP-4000HMFD 200V ACHK 2-100/6
ACP-5500HMFD 200V ACHK 2-110/6
ACP-5500HMFD 220V ACHK 4-20/1
ACP-5500HMFD 240V ACHK 4-20/2
ACP-5500HMFD 260V ACHK 4-30/3
ACP-5500HMFD 280V ACHK 4-40/4
ACP-4000HMFD 180H ACHK 4-50/5
ACP-4000HMFD 200H ACHK 4-60/5
ACP-5500HMFD 200H ACHK 4-70/5
ACP-5500HMFD 220H ACHK 4-80/5
ACP-5500HMFD 240H ASPK 2-1/1
ACP-5500HMFD 260H ASPK 2-3/3
ACP-5500HMFD 280H ASPK 2-5/5
ACPQ-300HSP 200 ASPK 2-8/8
ACPQ-400HSP 280 ASPK 2-11/11
ACPQ-550HSP 300 ASPK 2-15/15
ACP-61A ASPK 2-19/19
ACP-101A ASPK 2-23/23
ACP-181A ASPK 2-19/15
ACP-251A ASPK 2-23/15
ACP-401A ASPK 4-1/1
ACP-1101A ASPK 4-3/3
ACRK 2-20/2 ASPK 4-5/5
ACRK 2-30/3 ASPK 4-8/8
ACRK 2-40/4 ASPK 4-11/11
ACRK 2-50/5 ASPK 4-15/15
ACRK 2-60/6 ASPK 4-19/19
ACRK 2-70/7 ASPK 4-11/10
ACH 2-20 ASPK 4-15/10
ACH 2-30 ASPK 4-19/10
ACH 2-40 ASPK 8-1/1
ACH 2-50 ASPK 8-2/2
ACH 2-60 ASPK 8-3/3
ACH 4-20 ASPK 8-5/5
ACH 4-30 ASPK 8-7/7
ACH 4-40 ASPK 8-9/9
ASPK 8-12/8 ASPK 8-12/12
ASPK 8-15/8 ASPK 8-15/15
ASPK 4-15/10 ASPK 8-9/8